Enköping centrum – sveriges närmaste shopping!

I Enköping kan du ta del av ett stort utbud av små, mysiga butiker, caféer och restauranger med gångavstånd till allt!

Mot Årets Stadskärna – med BID-modellen som grund

Enköping ska utses till Årets Stadskärna senast 2025. Det är målet som Enköping Centrumsamverkan satt. I nära samverkan med kommunens ledning har styrelsen för Enköping Centrumsamverkan beslutar att ta hjälp av Svenska Stadskärnor för att lägga en stabil grund för arbetet med Årets Stadskärna via en vedertagen BID-process över cirka 18 månader, som pågår mellan januari 2020 och juni 2021. Ett projekt som vi kallar för BID Enköping.

Enköping satsar på att bli Årets Stadskärna senast 2025. Foto: Thomas Henriksson.

Foto: Thomas Henrikson


Gå stadsvandring och fyll i enkät om BID-området!

Mellan den 27 augusti–25 september (OBS! Förlängd svarstid) kan du göra en stadsvandring själv eller tillsammans med ditt företag, förening, förvaltning, partigrupp eller vad det kan vara för att se på centrala Enköping med "nya ögon" och samtidigt fylla i en enkät som täcker fem fokusområden: varumärket, utbud, platsen, tillgänglighet och trygghet.

Vill du få hjälp att leda stadsvandringen? Kontakta BID-manager Sara Olsson, marknad@enkopingcentrum.se eller 070-928 79 46.

Fyll i enkäten direkt här ...

.... eller lämna den i Life-butiken

Skriv ut en pappersenkät, fyll i och lämna den hos Life Enköping, Torggatan 28 A, senast 25 september.

Ta bilder för att exemplifiera

Fyll gärna i egna kommentarer i enkäten och ta bilder (märk upp vilket fokusområde som avses för respektive bild). Bilderna skickas till info@enkopingcentrum.se. Skickar du in bilder godkänner du att vi får använda dem inom ramen för arbetet mot Årets Stadskärna.

Detta är BID-området

BID-området är framtaget efter diskussioner i styrgruppen och fokusgrupper inom ramen för BID Enköping. Området är uppdelat i tre delar, där A och B är dagens BID-område, medan område C kan tänkas komma att ingå i en framtid. 

A. Rutnätsstaden som avgränsas av Västra Ringgatan–Tullgatan–Östra Ringgatan–Ågatan. Prioriterat område i arbetet under de första 18 månaderna. 


B. Områden som stärker rutnätsstaden:
 
 • Hamnen, omfattar kafé/restaurang, utställning, hantverksbod, gästhamn etc 

 • Delar av Coop-området, fastigheterna mot Östra Ringgatan 

 • Kulturstråket, det vill säga Drömparken, Medborgarhuset Joar, 
Westerlundska gården, Enköpings museum, Enköpings turistinformation, 
Tingshuset, gamla gymnastikhuset, Kulturskolan, Vårfrukyrkan
 • Stationsområdet och Drottninggatan, som leder ned till centrum 

C. Utökat arbetsområde vid behov eller i senare fas i arbete. Hela staden behöver hållas ihop, därför kan närbelägna handelsområden till stadskärnan tas med: 


 • Handelsområdet Myran 
Delta i BID-process för Enköping?

En attraktiv stadskärna är en generator för tillväxt. Stadskärnan är stadens skyltfönster. Många intressenter är beroende av att stadens centrum är levande och vitalt. Utmärkande för utveckling av stadskärnan är samarbete mellan kommun, fastighetsägare, handel och övrigt näringsliv. Alla som berörs måste engagera sig och arbeta tillsammans därför att:

 • Välplanerade stråk av gågator, torg, restauranger och butiker ökar omsättningen för näringsidkarna.
 • Omsättningen ökar i sin tur värdet på fastigheterna.
 • En förtätning av stadskärnan genom bostadsbyggande förbättrar kundunderlaget för tjänster och handel.

BID-modellen är ett av Svenska Stadskärnors utvecklingsprogram och det som rekommenderas för Enköping. Modellen bygger på organiserad samverkan mellan offentlig och privat sektor, där vi med gemensamma krafter når resultat som inte är möjliga att åstadkomma på egen hand. Metoden bidrar till ökad kunskap och erfarenhetsutbyte. Svenska Stadskärnor arbetar i en coachande process tillsammans med alla aktörer i BID-området, som sedan kopplas till en gemensam målinriktad affärsutvecklingsplan.

Vill ditt företag/organisation medverka i BID-processen för Enköping med engagemang och tid för fler besökare, bättre lönsamhet, hållbara etableringar, nya arbetstillfällen och en trivsam miljö? Då behöver ni skriva på en avsiktsförklaring och lämna in den på något av följande sätt:

 • Ge till någon i styrelsen för Enköping Centrumsamverkan
 • Skicka med vanlig post till Enköping Centrumsamverkan, Box 168, 745 26 Enköping
 • Scanna in och skicka med e-post till info@enkopingcentrum.se


Projektet BID Enköping

Beställare

Enköping Centrumsamverkan.

Syfte

Projektet lägger grunden för Enköping att kunna ansöka hos Svenska Stadskärnor om att bli Årets Stadskärna. Det resulterar i ett strukturerat arbetssätt och ger oss strategiska dokument att arbeta utifrån i det fortsatta arbetet med att bli Årets Stadskärna.

Mål

Enköpings centrum utses senast år 2025 till Årets Stadskärna av föreningen Svenska Stadskärnor.

Metod/Modell

Modellen vi använder i projektet heter BID – Business Improvement District – och är en organiserad samverkansmodell som bygger på förtroende mellan offentlig och privat sektor. En gemensam vision, målbild och affärsplan med tillhörande finansiering arbetas fram under processtiden som är 18 månader. BID-modellen består av följande sju steg:

29 JANUARI. Steg 1 – BID Enköping: Introduktion och inspiration. Var med och utveckla Enköpings stadskärna och handelsområden! 

27–28 AUGUSTI
Steg 2+3
 – BID Enköping: Stadsvandring, kick off, workshop kring de fem fokusområdena och presentation av pågående nulägesanalys

22–23 OKTOBER. Steg 4 – BID Enköping: Nulägesanalys klar för utdelning, fokusgruppernas rapport, bruttolistor och case

15–16 DECEMBER 2020. Steg 5 – BID Enköping: Intro och coaching av affärsplan, handlingsplaner och presentation av case

9–10 MARS 2021. Steg 6 – BID Enköping: Resultat av affärsplan, handlingsplaner, medfinansiering och avtal 

16 JUNI 2021. Steg 7 – BID Enköping: Slutsatser och summering – DIPLOMERING

Fokusgrupper

Fem fokusgrupper håller nu på att bildas inom områden som är vitala för arbetet med att utveckla Enköpings stadskärna:

 • VARUMÄRKET – identitet, profil, image och positionering
 • UTBUD – aktiviteter, upplevelser och service
 • PLATSEN – funktion, utseende och utformning
 • TILLGÄNGLIGHET – färdsätt, framkomlighet och öppettider
 • TRYGGHET – rent, snyggt och säkert
Kommunala tjänstemän, fastighetsägare, handlare, serviceföretag, övrigt näringsliv, föreningar och organisationer, vill ni delta i någon eller några av fokusgrupperna? Skicka då ett mejl till marknad@enkopingcentrum.se med följande information 1) ditt namn, 2) organisation du representerar, 3) kontaktinformation och 4) vald fokusgrupp.

Organisation

Styrgrupp

Ordförande:
 • Kommunalråd och ordförande Plex-utskottet – Ulrika Ornbrant
Ledamöter:
 • Ordförande Enköping Centrumsamverkan – Susann Karlsson
 • Chef Samhällsbyggnadsförvaltningen – Gunilla Fröman
 • Chef Upplevelseförvaltningen – Jonas Nyström
 • Chef Enköpings Hyresbostäder – Carina Weir (stor kommunal fastighetsägare)
 • Chef Andersson Company – Johan Thorwid (stor privat fastighetsägare)
 • Stf Regementschef – Niclas Eriksson (stor statlig arbetsgivare)
 • Chef ICA Maxi – Johan Borg (stor privat arbetsgivare)
 • Chef Sparbanken i Enköping – Hans Norell (stor privat arbetsgivare)
Adjungerade:
 • Kommundirektör – Ulrika K Jansson
 • BID-managers – Lotta Stenberg, Sara Olsson, Anne Nilsson


BID-managers

Enköping har tre lokala BID-managers. Kontakta oss gärna om ni har frågor eller vill engagera er i arbetet!

880