Årets Stadskärna

Äntligen finns en stabil grund att stå på för en långsiktig och hållbar utveckling av Enköpings stadskärna, som stadens aktörer står bakom. Stadskärnan ska bli mer levande, attraktiv och välkomnande. Tillsammans skapar vi Sveriges mest blomstrande stadskärna, där vi alla känner oss som hemma. Det förtjänar Enköping och Enköpingsborna så väl – på vägen dit utses vi till Årets Stadskärna senast 2025!

Samarbetspartners sökes!

Vill ditt företag vara med och bidra till en hållbar, attraktiv stadsutveckling i Enköping samtidigt som företagets varumärke och arbetsgivarvarumärke stärks?
Bli då vår samarbetspartner genom att teckna något av våra blomsterinspirerade paket som ligger mellan 5 000–50 000 kr/år.

Läs om våra större paket

Läs om våra mindre paket

Arbetet framåt efter BID Enköping

VISION:

Tillsammans skapar vi Sveriges mest blomstrande stadskärna, där vi alla känner oss som hemma. 

 

ÖVERGRIPANDE MÅL:

Enköpings stadskärna ska bli mer levande, attraktiv och välkomnande så att den utses till Årets Stadskärna senast 2025 av föreningen Svenska Stadskärnor.

 

DETALJERADE MÅL:

 1. Öka stoltheten för Enköping och stadskärnan
 2. Skapa fungerande samverkansorganisation
 3. Förbättra flödena i stadskärnan
 4. Öka aktiviteterna på Stora torget
 5. Försköna fastighetsfasader och ytor i stadskärnan
 6. Förhöj livskvaliteten i stadskärnan
 7. Locka fler besökare till stadskärnan

Affärsplan 2021–2025 med tillhörande handlingsplan

Den strategiska affärsplanen –BID Enköping Affärsplan 2021–2025 – är framtagen under BID-processens avslutande steg i nära samverkan mellan stadens fastighetsägare, kommunala förvaltningar, politiker, näringsliv, större arbetsgivare och föreningsliv.

Till affärsplanen hör även en operativ handlingsplan som ska tas fram för varje år. Den första handlingsplanen – BID Enköping Handlingsplan 2022 – håller på att färdigställas och publiceras här när den är beslutad.

Som grund för affärsplanen och handlingsplanen ligger nulägesanalysen (se nedan).

Läs affärsplanen

Nulägesanalys 2020 – statusrapport om centrum

Nulägesanalysen – BID Enköping Nulägesanalys 2020 – är ett resultat av de tre första stegen i BID-processen och samlar all viktig information om vårt valda BID-område: rutnätsstaden (prioriterat område initialt), hamnen, delar av Coop-området, kulturstråket, stationsområdet, Drottninggatan och framöver eventuellt även handelsområdet Myran.

Analysen ligger till grund för den strategiska affärsplanen och operativa handlingsplaner (se ovan).

Läs nulägesanalysen

Området för Årets Stadskärna

För att utveckla stadskärnan till att bli Årets Stadskärna senast 2025 har centrala Enköping delats in i olika områden. I första hand ligger fokus på område Asom är huvudområdet. Område B har till uppgift att stärka rutnätsstaden genom att skapa flöden och peka ut målpunkter. Område C ligger en bit ifrån stadskärnan och bidrar till att länka samman stans olika handelsplatser, så att Enköping upplevs som en helhet. Område A och C ska alltså inte konkurrera med varandra, utan förstärka varandra.

Samverkans organisationen mot en blomstrande stadskärna

Enköping Centrumsamverkan tillsätter, i samråd med styrgruppen för BID Enköping, en samverkansorganisation med namnet ”Samverkansorganisationen mot en blomstrande stadskärna”. Denna organisation ska fortsätta utvecklingsarbetet i stadskärnan mot det övergripande målet om att Enköpings stadskärna ska bli mer levande, attraktiv och välkomnande, så att den utses till Årets Stadskärna senast 2025.

Vill du delta i fokusgruppen med praktiskt arbete? Kontakta Sara Olsson, info@enkopingcentrum.se

Vill du delta i fastighetsägargruppen? Kontakta Magnus Rothman, magnus@prevelop.se

Organisation för BID Enköping

För att lägga en stabil och långsiktig grund för utvecklingen av Enköpings stadskärna har en så kallad BID-process i sju steg genomförts i Enköping under perioden 29 januari 2020–22 september 2021. BID står för Business Improvement District. Föreningen Enköping Centrumsamverkan har i nära samverkan med Enköpings kommun drivit processen med stöd av organisationen Svenska Stadskärnor.

Läs projektplanen för BID Enköping

De 7 stegen – detta har vi gjort

STEG 1 – 29 januari 2020

Introduktion och inspiration. Var med och utveckla Enköpings stadskärna och handelsområden!

STEG 2+3 – 27–28 augusti 2020

Stadsvandring, kick off, workshop kring de fem fokusområdena och presentation av pågående nulägesanalys.

STEG 4 – 22–23 oktober 2020

Workshop om samverkan inom fastighetsutveckling, stormöte och kvällsvandring.

3–23 mars 2021

Kvällsvandringar utomhus i centrum för olika målgrupper som deltar i BID-processen. Vi fokuserar på de fem olika fokusområden: varumärket, utbud, platsen, tillgänglighet och trygghet.

STEG 4,5 – 10 mars 2021

Extra insatt steg för alla deltagare i BID-processen med presentation av affärsplanens och handlingsplanens innehåll, syfte och mål samt goda exempel. Digitalt möte.

14 april 2021

Workshop om samverkan kring plats- och fastighetsutveckling riktad mot kommersiella fastighetsägare, stora arbetsgivare, politiker och nyckeltjänstemän inom främst plan, mark och exploatering för att diskutera långsiktig utveckling av stadskärnan och samarbetet.

STEG 5 – 6 maj 2021

Coachning av handlingsplan, case och affärsplan. Separata möten under dagen med olika grupper. Workshop för alla deltagare i BID-processen på kvällen.

STEG 6 – 25 augusti 2021

Resultat av affärsplan, handlingsplan och case. Separata möten under dagen med olika grupper. Workshop för alla deltagare i BID-processen på kvällen.

STEG 7 – 22 september 2021

Diplomering, slutsatser och avsiktsförklaringar. Separata möten under dagen med olika grupper. Workshop för alla deltagare i BID-processen på kvällen.

Projektet BID Enköping

Mellan den 14–31 maj 2021 pågick en medborgarenkät om Enköpings centrum inom ramen för BID Enköping. Totalt kom det in hela 1 857 svar, vilket motsvarar cirka 4 procent av Enköpings invånare och visar att centrumfrågorna engagerar rejält många. Vid tidigare liknande medborgarenkäter i andra städer har det kommit in omkring 500.

Läs om 2021 års resultat

Mellan 11 maj–26 juni 2023 genomfördes en andra medborgarenkät för att följa upp den första för att se vad som förbättrats och var extra krafter behöver sättas in.

Läs om 2023 års resultat

Organisation för BID Enköping

Styrgrupp

Ledamöter:

 • Kommunalråd och ordförande Plex-utskottet – Ulrika Ornbrant (ordförande i styrgruppen)
 • Ordförande Enköping Centrumsamverkan – Susann Karlsson
 • Chef Samhällsbyggnadsförvaltningen – Gunilla Fröman
 • Chef Upplevelseförvaltningen – Jonas Nyström
 • Chef Enköpings Hyresbostäder – Carina Weir (stor kommunal fastighetsägare)
 • Chef Andersson Company – Johan Thorwid (stor privat fastighetsägare)
 • Stf Regementschef Niclas Eriksson (stor statlig arbetsgivare)
 • Chef ICA Maxi – Johan Borg (stor privat arbetsgivare)
 • Affärsutveckling och marknadschef Sparbanken i Enköping – Hans Norell (stor privat arbetsgivare)

Adjungerade:

 • Kommundirektör – Ulrika K Jansson
 • Kommunikationschef Enköpings kommun – Cecilia Toresäter
 • Tf näringslivschef – Cajsa Möller
 • BID-managers – Lotta Stenberg, Sara Olsson, Anne Nilsson

BID-managers

  Delar av BID Enköpings styrgrupp.

  Överst från vänster: Carina Weir, vd EHB, Johan Thorwid, vd Andersson Company Förvaltning, Hans Norell, marknadschef Sparbanken Enköping, Jonas Nyström, chef upplevelseförvaltningen, Ulrika K Jansson, kommundirektör.

  Nederst från vänster:  Anne Nilsson, BID-manager, Lotta Stenberg, BID-manager, Sara Olsson, BID-manager, Ulrika Ornbrant, ordförande i styrgruppen och kommunalråd, Susann Karlsson, ordförande Enköping Centrumsamverkan.

  Foto: Enköpings kommun