Stadgar

Antagna vid konstituerande föreningsstämma den 24 juni 2020.

Ladda ned stadgarna för Enköping Centrumsamverkan ekonomisk förening

§ 1. Företagsnamn

Föreningens företagsnamn är Enköping Centrumsamverkan ekonomisk förening.

§ 2. Ändamål och verksamhet

Föreningen ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att verka för den kort- och långsiktiga utvecklingen av Enköpings centrum.

Föreningens verksamhet ska vara att genomföra profilskapande marknadsaktiviteter och evenemang, verka för ett attraktivt och sammanhållet centrum samt fungera som kommunens remissinstans och bollplank i frågor som rör centrum. Visionen är att Enköpings centrum är Mälardalens mest blomstrande småstadskärna – i dubbel bemärkelse – där handeln, kulturen, nöjena, maten och parkerna står i centrum.

Medlem deltar i verksamheten genom att aktivt delta i olika arbetsgrupper, stadsvandringar, workshopar, informationsträffar och övriga aktiviteter.

§ 3. Säte

Styrelsen har sitt säte i Enköpings kommun, Uppsala län.

§ 4. Medlemskap

Till medlem kan antas en sökande som kan förväntas delta i föreningens verksamhet och beslut på det sätt som lagen kräver samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser. Medlemskap får vägras om särskilda skäl för det finns.

Föreningens medlemmar delas in i följande grupper:

A. Köpmän, restauratörer och övriga näringsidkare (grupp A)
B. Fastighetsägare och markägare (grupp B)
C. Enköpings kommun och kommunala bolag (grupp C)
D. Banker och övriga finansiellt starka aktörer (grupp D)
E. Övriga med intresse för centrums utveckling (grupp E)

§ 5. Medlems skyldigheter

Varje medlem är skyldig att betala stadgeenlig medlemsinsats samt de medlems- och serviceavgifter som höststämman beslutar om. Medlemmarna ska även följa dessa stadgar och föreningens beslut.

§ 6. Insats

Varje medlem ska betala en insats till förening på 1 krona. Insatsen ska betalas när medlemskap har beviljats. En insats återbetalas endast i de fall som står i lagen om ekonomiska föreningar.

§ 7. Uteslutning

Medlem som bryter mot dessa stadgar, uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan uteslutas ur föreningen av styrelsen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

§ 8. Upphörande av medlemskap

Medlemskapet upphör vid utgången av det räkenskapsår som slutar tidigast en månad efter att medlemmen har sagt upp medlemskapet eller uteslutits. Detta gäller inte i de fall som regleras särskilt i lagen om ekonomiska föreningar.

§ 9. Styrelsen

Styrelsen ska bestå av fem till sju styrelseledamöter, varav en utses till ordförande. Styrelsen ska bestå av en till två representanter från grupp A, grupp B respektive grupp C. Även grupp D kan ha en representant i styrelsen.

Styrelsen och dess ordförande väljs av årsstämman. Kommunens representanter utses av kommunen. Ordförande väljs för tiden fram till slutet av nästa ordinarie årsstämma (ett år). Ledamöter väljs för tiden fram till slutet av nästnästa ordinarie årsstämma (två år). Första gången val äger rum ska hälften av ledamöterna väljas fram till slutet av nästa ordinarie årsstämma (ett år).

Styrelsen utser inom sig en vice ordförande, kassör och sekreterare.

Styrelsen har rätt att adjungera icke röstberättigade personer till styrelsen.

Styrelsen har rätt att kalla till medlemsmöten för information och diskussion av aktuella ärenden. Under medlemsmöten får inte formella beslut tas som ska hanteras av årsstämma eller höststämma.

§ 10. Styrelsens sammanträden

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande när förekommande ärenden så kräver, dock minst fyra gånger per år. Styrelsen kallas dessutom när två styrelseledamöter i förening framför begäran till ordförande.

Styrelsen får fatta beslut då fler än hälften av antalet styrelseledamöter är närvarande. Styrelsens beslut avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgörs frågor av ordföranden.

§ 11. Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av den eller de personer som styrelsen utser till särskilda firmatecknare.

§ 12. Protokoll

Vid föreningsstämmor (årsstämma, höststämma och extra föreningsstämma) och styrelsemöten förs protokoll, som ska justeras av mötesordförande och ytterligare en eller flera närvarande medlemmar.

§ 13. Revisorer

Revisorerna – en ordinarie revisor och en revisorssuppleant – väljs av årsstämman för tiden fram till slutet av nästa ordinarie årsstämma (ett år). Revisorssuppleanten ersätter den ordinarie revisorn om den inte har möjlighet att fullfölja sitt uppdrag.

Revisorerna ska granska föreningens årsredovisning, räkenskaper och styrelsens förvaltning. Revisorerna äger rätt att närvara vid styrelsens sammanträden samt ta del av protokoll, bokföring och redovisning.

§ 14. Valberedning

Valberedningen väljs av årsstämman. Valberedningen ska bestå av tre till fem medlemmar, där en medlem ska vara sammankallande.

§ 15. Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är 1 januari till 31 december.

§ 16. Årsredovisning

Styrelsen ska lämna en årsredovisning till revisorerna senast sex veckor före den ordinarie årsstämman. Årsredovisningen ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.

§ 17. Ärenden vid ordinarie årsstämma

Ordinarie årsstämma ska hållas senast före utgången av juni månad. Vid stämman ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av två justerare tillika rösträknare.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om:

a. Fastställande av resultat- och balansräkning.
b. Disposition av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

8. Fastställande av arvode till styrelse och revisorer.
9. Val av styrelse och ordförande.
10. Val av revisorer.
11. Val av valberedning.
12. Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt lag eller enligt föreningens stadgar.

§ 18. Kallelse till årsstämma

Styrelsen kallar till årsstämma. Kallelse med dagordning ska skickas tidigast sex veckor före och senast tre veckor före årsstämman med mejl till samtliga medlemmar och publiceras på föreningens hemsida.

Medlem som önskar ärende behandlat på årsstämma ska skriftligen anmäla ärendet hos styrelsen senast två veckor före årsstämman. Anmälan om ärendet ska om ärendet inte tidigare redovisats i förslag till dagordning föranleda komplettering av dagordning. Komplettering av dagordning ska utsändas senast fem dagar före stämman.

§ 19. Ärenden vid ordinarie höststämma

Ordinarie höststämma ska hållas senast före utgången av november månad. Vid stämman ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av två justerare tillika rösträknare.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Fråga om arvode till styrelse och revisorer för kommande verksamhetsår.
7. Beslut om:

a. Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.
b. Medlems- och serviceavgifter för kommande verksamhetsår
c. Budget för kommande verksamhetsår.

8. Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt lag eller föreningens stadgar.

§ 20. Kallelse till höststämma

Styrelsen kallar till höststämma. Kallelse med dagordning ska skickas tidigast sex veckor före och senast tre veckor före höststämman med mejl till samtliga medlemmar och publiceras på föreningens hemsida.

Medlem som önskar ärende med koppling till verksamhetsplan, budget eller avgifter behandlat på höststämman ska skriftligen anmäla ärendet hos styrelsen senast två veckor före höststämman. Anmälan om ärendet ska om ärendet inte tidigare redovisats i förslag till dagordning föranleda komplettering av dagordning. Komplettering av dagordning ska utsändas senast fem dagar före stämman.

§ 21. Extra föreningsstämma

Styrelsen och revisorerna kan kalla till extra föreningsstämma. Utöver det har medlemmar, som disponerar en tredjedel av rösterna, rätt att påkalla extra föreningsstämma och då också ange vad som ska behandlas. Kallelse med dagordning ska skickas tidigast sex veckor före och senast tre veckor före extra föreningsstämman med mejl till samtliga medlemmar och publiceras på föreningens hemsida.

Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

§ 22. Rösträtt

Vid föreningsstämmor – årsstämma, höststämma eller extra föreningsstämma – disponerar medlemmarna i grupp A och D tillsammans, grupp B och grupp C vardera en tredjedel av sammanlagda röstetalet vid stämman, förutsatt att gruppen är representerad. Medlem i grupp E har yttranderätt och förslagsrätt vid stämman.

Beslut fattas med enkel majoritet av närvarande röstetal, utom vad gäller beslut om reviderade stadgar. Omröstning vid föreningsstämma ska vara öppen. Vid lika röstetal avgörs valfrågor via lottning och övriga frågor av mötesordföranden.

Varje styrelseledamot har en röst på styrelsemöten. Vid lika röstetal avgörs frågor av styrelseordföranden.

§ 23. Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar ska för att bli gällande fattas med minst två tredjedelars majoritet vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav en årsstämma.

§ 24. Vinst

Det överskott som kan uppstå på föreningens verksamhet ska balanseras i ny räkning.

§ 25. Upplösning

Beslut om föreningens upplösning ska för att bli gällande fattas med minst två tredjedelars majoritet vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav en årsstämma.

Om föreningen upplöses ska eventuella tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.

§ 26. Övrigt

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.