Enköping centrum – sveriges närmaste shopping!

I Enköping kan du ta del av ett stort utbud av små, mysiga butiker, caféer och restauranger med gångavstånd till allt!

Mot Årets Stadskärna – med BID-modellen som grund

Enköping ska utses till Årets Stadskärna senast 2025. Det är målet som Enköping Centrumsamverkan satt. I nära samverkan med kommunens ledning har styrelsen för Enköping Centrumsamverkan beslutat att ta hjälp av Svenska Stadskärnor för att lägga en stabil grund för arbetet med Årets Stadskärna via en vedertagen BID-process över cirka 18 månader, som pågår mellan januari 2020 och juni 2021. Ett projekt som vi kallar för BID Enköping. BID står för Business Improvement District.


Enköping satsar på att bli Årets Stadskärna senast 2025. Foto: Thomas Henriksson.

Stora torget. Foto: Thomas Henrikson


Detta är BID-området

BID-området är framtaget efter diskussioner i styrgruppen och fokusgrupper inom ramen för BID Enköping. Området är uppdelat i tre delar, där A och B är dagens BID-område, medan område C kan tänkas komma att ingå i en framtid. 

A. RUTNÄTSSTADEN
Avgränsas av Västra Ringgatan–Tullgatan–Östra Ringgatan–Ågatan. Prioriterat område i arbetet under de första 18 månaderna.

B. OMRÅDEN SOM STÄRKER RUTNÄTSSTADEN
 • Hamnen, omfattar kafé/restaurang, utställning, hantverksbod, gästhamn etc 

 • Delar av Coop-området, fastigheterna mot Östra Ringgatan 

 • Kulturstråket, det vill säga Drömparken, Medborgarhuset Joar, 
Westerlundska gården, Enköpings museum, Enköpings turistinformation, 
Tingshuset, gamla gymnastikhuset, Kulturskolan, Vårfrukyrkan
 • Stationsområdet och Drottninggatan, som leder ned till centrum 

C. UTÖKAT ARBETSOMRÅDE
Vid behov eller i senare fas i arbete. Hela staden behöver hållas ihop, därför kan närbelägna handelsområden till stadskärnan tas med: 

 • Handelsområdet Myran 
Delta i BID-process för Enköping?

En attraktiv stadskärna är en generator för tillväxt. Stadskärnan är stadens skyltfönster. Många intressenter är beroende av att stadens centrum är levande och vitalt. Utmärkande för utveckling av stadskärnan är samarbete mellan kommun, fastighetsägare, handel och övrigt näringsliv. Alla som berörs måste engagera sig och arbeta tillsammans därför att:

 • Välplanerade stråk av gågator, torg, restauranger och butiker ökar omsättningen för näringsidkarna.
 • Omsättningen ökar i sin tur värdet på fastigheterna.
 • En förtätning av stadskärnan genom bostadsbyggande förbättrar kundunderlaget för tjänster och handel.
BID-modellen är ett av Svenska Stadskärnors utvecklingsprogram och det som rekommenderas för Enköping. Modellen bygger på organiserad samverkan mellan offentlig och privat sektor, där vi med gemensamma krafter når resultat som inte är möjliga att åstadkomma på egen hand. Metoden bidrar till ökad kunskap och erfarenhetsutbyte. Svenska Stadskärnor arbetar i en coachande process tillsammans med alla aktörer i BID-området, som sedan kopplas till en gemensam målinriktad affärsutvecklingsplan.

Vill ditt företag/organisation medverka i BID-processen för Enköping med engagemang och tid för fler besökare, bättre lönsamhet, hållbara etableringar, nya arbetstillfällen och en trivsam miljö? Då behöver ni skriva på en avsiktsförklaring och lämna in den på något av följande sätt:
 • Scanna in och skicka till info@enkopingcentrum.se
 • Överlämnas till någon i styrelsen för Enköping Centrumsamverkan
Projektet BID Enköping

Beställare

Enköping Centrumsamverkan.

Syfte

BID Enköping ska skapa ett strukturerat arbetssätt, en välutvecklad samverkan mellan det offentliga, privata och föreningslivet samt strategiska dokument att jobba utifrån i det fortsatta arbetet med centrumutvecklingen.

Mål

Utveckla Enköpings centrum så att det utses till Årets Stadskärna senast 2025 av föreningen Svenska Stadskärnor.

Vision

Enköpings centrum är Mälardalens mest blomstrande småstadskärna – i dubbel bemärkelse – där handeln, kulturen, nöjena, maten och parkerna står i centrum.

Metod/Modell

Modellen vi använder i projektet heter BID – Business Improvement District – och är en organiserad samverkansmodell som bygger på förtroende mellan offentlig och privat sektor. En gemensam vision, målbild och affärsplan med tillhörande finansiering arbetas fram under processtiden som är 18 månader. BID-modellen består av följande sju steg:

29 JANUARI. Steg 1 – BID Enköping: Introduktion och inspiration. Var med och utveckla Enköpings stadskärna och handelsområden! 

27–28 AUGUSTI
Steg 2+3
 – BID Enköping: Stadsvandring, kick off, workshop kring de fem fokusområdena och presentation av pågående nulägesanalys

22–23 OKTOBER. Steg 4 – BID Enköping: Workshop om samverkan inom fastighetsutveckling, stormöte och kvällsvandring

FLYTTAS FRAM! 15–16 DECEMBER 2020. Steg 5 – BID Enköping: Intro och coaching av affärsplan, handlingsplaner och presentation av case

FLYTTAS FRAM! 9–10 MARS 2021. Steg 6 – BID Enköping: Resultat av affärsplan, handlingsplaner, medfinansiering och avtal 

FLYTTAS FRAM! 16 JUNI 2021. Steg 7 – BID Enköping: Slutsatser och summering – DIPLOMERING

Fokusgrupper

Fem fokusgrupper håller nu på att bildas inom områden som är vitala för arbetet med att utveckla Enköpings stadskärna:

 • VARUMÄRKET – identitet, profil, image och positionering
 • UTBUD – aktiviteter, upplevelser och service
 • PLATSEN – funktion, utseende och utformning
 • TILLGÄNGLIGHET – färdsätt, framkomlighet och öppettider
 • TRYGGHET – rent, snyggt och säkert
Kommunala tjänstemän, fastighetsägare, handlare, serviceföretag, övrigt näringsliv, föreningar och organisationer, vill ni delta i någon eller några av fokusgrupperna? Skicka då ett mejl till marknad@enkopingcentrum.se med följande information 1) ditt namn, 2) organisation du representerar, 3) kontaktinformation och 4) vald fokusgrupp.

Organisation

Styrgrupp

Ordförande:
 • Kommunalråd och ordförande Plex-utskottet – Ulrika Ornbrant
Ledamöter:
 • Ordförande Enköping Centrumsamverkan – Susann Karlsson
 • Chef Samhällsbyggnadsförvaltningen – Gunilla Fröman
 • Chef Upplevelseförvaltningen – Jonas Nyström
 • Chef Enköpings Hyresbostäder – Carina Weir (stor kommunal fastighetsägare)
 • Chef Andersson Company – Johan Thorwid (stor privat fastighetsägare)
 • Stf Regementschef – Niclas Eriksson (stor statlig arbetsgivare)
 • Chef ICA Maxi – Johan Borg (stor privat arbetsgivare)
 • Chef Sparbanken i Enköping – Hans Norell (stor privat arbetsgivare)
Adjungerade:
 • Kommundirektör – Ulrika K Jansson
 • BID-managers – Lotta Stenberg, Sara Olsson, Anne Nilsson

BID-managers

Enköping har tre lokala BID-managers. Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill engagera dig i arbetet!

 • ANNE NILSSON, info@enkopingcentrum.se, 070-517 38 76 – har fokus på nulägesanalys, affärsplan, handlingsplan med mera

Enköpings tre BID-managers Anne Nilsson, Sara Olsson och Lotta Stenberg. Foto: Per Groth
880