Förändring tar tid visar ny medborgarenkät om Enköpings centrum

1 maj, 2024

– Vi är ändå mycket glada för det fina engagemang som Enköpingsborna återigen visat för centrum genom att ta sig tid att fylla i enkäten. Vi har också fått in många enskilda synpunkter som styrelsen ska gå igenom, säger Sara Olsson, centrumledare i Enköping Centrumsamverkan.

Följa upp utvecklingen

Syftet med enkäten är för det första att följa upp den första medborgarenkäten om centrum från maj 2021 för att se vad som förbättrats och var extra krafter behöver sättas in för att skapa ett mer blomstrande centrum. För det andra är detta ett tillfälle att fånga in medborgarnas förslag på åtgärder i centrum och synpunkter på arbetet med centrumutvecklingen som nu pågår. I enkäten fanns frågor om Enköpings centrums utbud, öppettider, platsens varumärke, själva platsen, tillgänglighet och trygghet.

Rejält lyft för turtätheten med buss

En radikal förbättring sedan 2021 har skett vad gäller nöjdheten med turtätheten på bussar till och från Enköpings centrum. Hela 37 procent av de svarande tyckte att den är mycket bra eller bra, jämfört med endast 9 procent 2021. Andelen som var nöjda med tillgången på parkeringsplatser i Enköpings centrum har också ökat tydligt, 26 procent tyckte att den är mycket bra eller bra jämfört med 19 procent 2021. Tillgången till polis på plats i Enköpings centrum under kväll och natt upplevs också ha förbättrats.

Ingen större positiv förändring – ännu

Med undantag av det nyss nämnda skiljer sig årets enkätresultat inte så mycket från 2021 års resultat. Förändringarna är av mindre karaktär: antingen lite upp eller ner eller ligger still. Exempel på mindre försämringar jämfört med 2021 års resultat rör utbudet i Enköpings centrum av handel, hotell/vandrarhem/bed & breakfast, sevärdheter samt fritids- och föreningsutbud. Aktiviteter och evenemang samt kvällsutbud har däremot förbättrats något.

26 procent gillar dagens Stora torget

I årets upplaga av enkäten har frågan om vad man tycker om de offentliga mötesplatserna i centrum (Stora torget respektive parkerna) separerats i två olika. När det gäller parkerna i centrum tyckte hela 82 procent att de är mycket bra eller bra, medan endast 5 procent ansåg att de är dåliga eller mycket dåliga. När det kommer till Stora torget ansåg 26 procent av de svarande att det är mycket bra eller bra, 40 procent tyckte att det är dåligt eller mycket dåligt.

– Med gemensamma krafter från föreningen, kommunen, handlarna, fastighetsägarna och ivrigt påhejade av medborgarna ska Enköping stadskärna bli mer levande, attraktiv och välkomnande så att den utses till Årets Stadskärna – kanske inte 2025, utan kanske 2031. Det får ta lite tid om det ska bli rätt, säger Göran Sollenberg, nytillträdd ordförande för Enköping Centrumsamverkan.

Grunden redan lagd

Bakom enkäten står Enköping Centrumsamverkan i samarbete med Enköpings kommun. Mellan januari 2020 och september 2021 drev Enköping Centrumsamverkan i nära samverkan med kommunen en beprövad arbetsprocess för att få alla parter – kommunen, fastighetsägarna, näringslivet och invånarna – involverade, aktiverade och delaktiga i stadens utveckling (BID Enköping). Genom detta arbete lades en stabil grund för att på sikt nå den långsiktiga visionen: Tillsammans skapar vi Sveriges mest blomstrande stadskärna, där vi alla känner oss som hemma.

Läs hela publika resultatet av medborgarenkäten 2023

Läs mer om Enköpings arbete mot Årets Stadskärna

Arkiv