Enköping centrum – sveriges närmaste shopping!

I Enköping kan du ta del av ett stort utbud av små, mysiga butiker, caféer och restauranger med gångavstånd till allt!

Stadgar för Enköping Centrumsamverkan

Vid det konstituerande mötet den 5 december 2012 togs beslut om Enköping Centrumsamverkans första stadgar. Därefter har stadgarna uppdaterats två gånger. Den första gången vid en extra stämma den 16 maj 2013 och senaste gången vid årsmötet den 16 mars 2017.

§ 1. Föreningens namn

Enköping Centrumsamverkan med organisationsnummer 802470-6056 är en ideell förening med säte i Enköpings kommun.

§ 2. Föreningens ändamål

Föreningen ska verka för den kort- och långsiktiga utvecklingen av Enköpings centrum. Föreningen ska för medlemmarnas räkning genomföra profilskapande marknadsaktiviteter och evenemang samt i övrigt verka för ett attraktivt och sammanhållet centrum. Föreningen ska vara kommunens remissinstans och bollplank i frågor som rör centrum.

Föreningen ska drivas utan vinstsyfte.

§ 3. Medlemmar

Föreningens medlemmar är:

A. Köpmän, restauratörer och övriga näringsidkare i (grupp A)

B. Fastighetsägare (grupp B)

C. Enköpings kommun (grupp C)

D. Banker och övriga finansiellt starka aktörer (grupp D)

E. Övriga med intresse för centrums utveckling (grupp E)

Ansökan om inträde görs hos föreningens styrelse, eller den som styrelsen utser, som beslutar om medlemskap.

§ 4. Medlemsförpliktelser

Medlem ska under iakttagande av föreningens stadgar, av föreningen och dess styrelsefattade beslut och av föreningen ingångna avtal verka för föreningens ändamål och syfte.

För inträde i föreningen betalas en medlemsavgift (engångsavgift). Utöver medlemsavgiften betalar medlem en årlig serviceavgift till föreningen. Medlems- och serviceavgifter fastställs av höstmötet för ett år i taget.

§ 5. Räkenskapsår

Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari till 31 december.

§ 6. Föreningens förvaltning

Föreningens högst beslutande organ är årsmötet. Förvaltningen sköts av en föreningsstyrelse som väljs av årsmötet. Föreningens övriga organ är revisorer och valberedning.

§ 7. Föreningsstyrelse

Föreningens styrelse uppgår till 7 ledamöter. Dessa ska representeras av tre personer från grupp A och D tillsammans (dock minst två från grupp A), två personer från grupp B samt två personer från grupp C.
Styrelsen och dess ordförande väljs av årsmötet. Kommunens två representanter utses av kommunen. Mandattiden för ordförande är ett år. Mandattiden för ledamot är två år. Första gången val äger rum ska hälften av ledamöterna väljas på ett år.

Styrelsen utser inom sig en vice ordförande, kassör och sekreterare.

Styrelsen har rätt att adjungera icke röstberättigade personer till styrelsen.

Styrelsen har rätt att kalla till medlemsmöten för information och diskussion av aktuella ärenden. Under medlemsmöten får inte formella beslut tas som ska hanteras av årsmöte eller höstmöte.

§ 8. Styrelsens sammanträden

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande när förekommande ärenden så kräver, dock minst fyra gånger per år. Styrelsen kallas dessutom när två styrelsemedlemmar i förening framför begäran till ordförande.

Styrelsen får fatta beslut då fler än hälften av antalet styrelseledamöter är närvarande. Styrelsens beslut avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgörs frågor av ordföranden.

§ 9. Valberedning

Valberedningen väljs av årsmötet. Valberedningen ska bestå av två personer från grupp A och D tillsammans (dock minst en från grupp A) och två personer från grupp B, där en av dessa utses till sammankallande. 

§ 10. Revisorer

Revisorerna väljs av årsmötet. Revisorerna ska bestå av en ordinarie revisor och en revisorssuppleant. Revisorssuppleanten ersätter den ordinarie revisorn om den inte har möjlighet att fullfölja sitt uppdrag.

Revisorerna ska granska föreningens räkenskaper och förvaltning. Revisorerna äger rätt att närvara vid styrelsens sammanträden samt ta del av protokoll, bokföring och redovisning.

§ 11. Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av den eller de personer som styrelsen utser.

§ 12. Protokoll

Vid årsmöte, höstmöte och styrelsens möten förs protokoll, som ska justeras av mötesordförande och ytterligare en eller flera närvarande medlemmar.

§ 13. Årsmöte

Årsmöte ska hållas på tid och plats som styrelsen bestämmer, dock senast före utgången av mars månad. Kallelse med dagordning ska utsändas av styrelsen senast tre veckor i förväg.

Kallelse till årsmöte sker genom brev eller e-post. Röstlängd ska upprättas vid årsmöte.

Medlem som önskar ärende behandlat på årsmöte ska skriftligen anmäla ärendet hos styrelsen senast två veckor före mötet. Anmälan om ärendet ska om ärendet inte tidigare redovisats i förslag till dagordning föranleda komplettering av dagordning. Komplettering av dagordning ska utsändas senast fem dagar före mötet.

§ 14. Dagordning vid årsmöte

På årsmötet ska följande ärenden behandlas:

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av dagordning

3. Val av ordförande för mötet

4. Val av sekreterare för mötet

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

6. Fastställande av röstlängd

7. Mötets behöriga utlysande

8. Föredragning av verksamhetsberättelse och årsredovisning

9. Fastställande av resultat- och balansräkning

10. Föredragning av revisionsberättelse

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

12. Val av styrelseordförande

13. Val av styrelseledamöter

14. Val av valberedning

15. Val av revisor och revisorssuppleant

16. Frågor från styrelsen

17. Motioner från medlemmarna

18. Övriga frågor

19. Mötets avslutande

§ 15. Höstmöte

Höstmöte ska hållas på tid och plats som styrelsen bestämmer, dock senast före utgången av oktober månad. Höstmötets syfte är att besluta om verksamhetsplan, budget och medlems- och serviceavgifter för det kommande året. Kallelse med dagordning ska utsändas av styrelsen senast tre veckor i förväg.

Kallelse till höstmöte sker genom brev eller e-post. Röstlängd ska upprättas vid höstmöte.

Medlem som önskar ärende med koppling till verksamhetsplan, budget eller avgifter behandlat på höstmöte ska skriftligen anmäla ärendet hos styrelsen senast två veckor före mötet. Anmälan om ärendet ska om ärendet inte tidigare redovisats i förslag till dagordning medföra komplettering av dagordning. Komplettering av dagordning ska utsändas senast fem dagar före mötet.

§ 16. Dagordning vid höstmöte

På höstmöte ska följande ärenden behandlas:

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av dagordning

3. Val av ordförande för mötet

4. Val av sekreterare för mötet

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

6. Fastställande av röstlängd

7. Mötets behöriga utlysande

8. Beslut om verksamhetsplan för det kommande året

9. Beslut om budget, medlems- och serviceavgifter för det kommande året

10. Övriga frågor

11. Mötets avslutande

§ 17. Extra föreningsstämma

Styrelsen och revisorerna kan kalla till extra föreningsstämma. Utöver det har medlemmar, som disponerar en tredjedel av rösterna, rätt att påkalla extra stämma och då också ange vad som ska behandlas. 

Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

§ 18. Rösträtt

Vid föreningsmöten disponerar medlemmarna i grupp A och D tillsammans, grupp B och grupp C vardera en tredjedel av sammanlagda röstetalet vid mötet. Medlem i grupp E har yttranderätt och förslagsrätt vid föreningsmöten.

Beslut fattas med enkel majoritet av närvarande röstetal, utom vad gäller beslut om reviderade stadgar.

Omröstning vid föreningsstämma ska vara öppen. Vid lika röstetal avgörs valfrågor via lottning och övriga frågor av ordföranden.

Varje styrelseledamot har en röst på styrelsemöten. Vid lika röstetal avgörs frågor av ordföranden.

§ 19. Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar ska för att bli gällande fattas med två tredjedelars majoritet under två på varandra följande föreningsstämmor mellan vilka minst 30 dagar har förflutit.

§ 20. Utträde m m

Medlem som verkar i strid med stadgarna kan uteslutas ur föreningen efter beslut i styrelsen. 

§ 21. Föreningens upplösning

Beslut om föreningens upplösning ska för att bli gällande fattas med minst två tredjedelars majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav minst ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten ska förflyta minst 30 dagar. Vid föreningens upplösning ska behållna medel disponeras i enlighet med beslut fattat vid sista medlemsmötet.

835
811