ÅRSMÖTE (endast medlemmar)

1 maj, 2024
Tid: Torsdag 16 mars kl 18.30–20.00. Öppet för mingel med macka och kaffe/te från kl 18.00.
Plats: Kommunhuset, Kungsgatan 42, Enköping. Exakt lokal meddelas senare.
Anmälan: Senast 14 mars till info@enkopingcentrum.se eller 070-517 38 76.
Medlem i Enköping Centrumsamverkan hälsas välkommen till årsmötet. Utöver vanliga årsmötesärenden tas ett andra och sista beslut om förslaget till nya stadgar för föreningen samt informeras om Enköpings Presentkort och kommande aktiviteter. 
Önskar du som medlem ta upp ett ärende? 
Meddela det i så fall skriftligt senast 23 februari till:
Välkommen!
Styrelsen i Enköping Centrumsamverkan

Dagordning för årsmötet

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande för mötet.
 3. Val av sekreterare för mötet.
 4. Val av två protokolljusterare.
 5. Fastställande av röstlängd.
 6. Mötets behöriga utlysande.
 7. Fastställande av föredragningslista.
 8. Föredragning av verksamhetsberättelse och årsredovisning.
 9. Fastställande av balansräkning samt vinst- och förlusträkning.
 10. Föredragning av revisionsberättelse.
 11. Beslut om ansvarsfrihet.
 12. Budget och avgifter för kommande år.
 13. Val av styrelseordförande.
 14. Val av styrelseledamöter.
 15. Val av valberedning.
 16. Uppdaterade stadgar. Förslaget presenteras och ett andra samt sista beslut om att anta dessa tas. 
 17. Styrelsens förslag.
 18. Medlemsförslag.
 19. Information om Enköpings Presentkort och kommande aktiviteter.
 20. Övriga frågor.

 

Datum: 2017-03-16
Tid: 18.00 – 20.00
Plats: Kommunhuset
Kontaktperson: Anne Nilsson
E-post: info@enkopingcentrum.se
Telefon: 070-517 38 76,

Arkiv