HÖSTSTÄMMA & historisk vandring (endast medlemmar)

1 maj, 2024

HÖSTSTÄMMA – Kom och gör din röst hörd!

TID: Onsdag 30 november kl 19.00–20.00. Föreningen bjuder på soppa och smörgås.
PLATS: Cinema, Torggatan 28
ANMÄLAN: Senast 28 november till info@enkopingcentrum.se

Före själva höststämman går vi en gemensam historisk vandring genom centrala Enköping under ledning av Linda Karlsberg. Samling kl 18.30 vid Kaplanen mitt emot Enköpings museum.

Önskar du som medlem ta upp ett ärende med koppling till verksamhetsplan, avgifter eller budget? Meddela det i så fall skriftligt senast 16 november till info@enkopingcentrum.se

Välkommen!

Styrelsen i Enköping Centrumsamverkan

Dagordning för höststämman

  1. Val av ordförande och sekreterare för stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
  3. Val av två justerare tillika rösträknare. 
  4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
  5. Godkännande av dagordning.
  6. Fråga om arvode till styrelse och revisorer för kommande verksamhetsår.
  7. Beslut om: a) Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår, b) Medlems- och serviceavgifter för kommande verksamhetsår och c) Budget för kommande verksamhetsår.
  8. Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt lag eller föreningens stadgar.

 

Datum: 2022-11-30
Tid: 18.30 – 20.00
Plats: Kaplanen & Cinema
Kontaktperson: Sara Olsson
E-post: info@enkopingcentrum.se
Telefon: 070-928 79 46,

Arkiv