ÅRSSTÄMMA (endast för medlemmar)

1 maj, 2024
TID: Onsdag 21 juni 2023 kl 19.00–20.00. Vi bjuder på kaffe/te och smörgås! 
PLATS: Cinema, Torggatan 28
ANMÄLAN: Senast 16 juni till info@enkopingcentrum.se 
Före själva årsstämman går vi en gemensam parkvandring under ledning av vår styrelsemedlem Elisabet Lind. Samling kl 18.15 utanför Cinema.
Önskar du som medlem ta upp ett ärende under årsstämman? Meddela det i så fall skriftligt senast 7 juni (två veckor före stämman) till info@enkopingcentrum.se 
Välkommen!
Styrelsen i Enköping Centrumsamverkan 

Dagordning för årsstämma

 1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av två justerare tillika rösträknare.
 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
 7. Beslut om: a. Fastställande av resultat- och balansräkning. b. Disposition av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 8. Fastställande av arvode till styrelse och revisorer.
 9. Val av styrelse och ordförande.
 10. Val av revisorer.
 11. Val av valberedning.
 12. Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt lag eller enligt föreningens stadgar.

 

Datum: 2023-06-21
Tid: 18.15 – 20.00
Plats: Cinema
Kontaktperson: Sara Olsson
E-post: info@enkopingcentrum.se
Telefon: 070-928 79 46,

Arkiv