ÅRSMÖTE (endast för medlemmar)

1 maj, 2024
Tid: Torsdag 14 mars kl 7.45–9.00. Öppet för mingel med frukostmacka och kaffe/te från kl 7.30.
 
Plats: Sparbankens samlingssal, Västra Ringgatan 20 (ingång från Folktandvården)
 
Anmälan: För att planera fikat anmäl dig helst senast 12 mars till info@enkopingcentrum.se eller 070-517 38 76.
 
Önskar du som medlem ta upp ett ärende? Meddela det i så fall skriftligt senast 28 februari till:
Välkommen!
 
Styrelsen i Enköping Centrumsamverkan

Dagordning för årsmötet

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Val av sekreterare för mötet
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Mötets behöriga utlysande
 8. Föredragning av verksamhetsberättelse och årsredovisning
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Föredragning av revisionsberättelse
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 12. Val av styrelseordförande
 13. Val av styrelseledamöter
 14. Val av valberedning
 15. Val av revisor och revisorssuppleant
 16. Frågor från styrelsen
 17. Motioner från medlemmarna
 18. Övriga frågor
 19. Mötets avslutande

 

Datum: 2019-03-14
Tid: 7.45 – 9.00
Plats: Sparbankens samlingssal
Kontaktperson: Anne Nilsson
E-post: info@enkopingcentrum.se
Telefon: 070-517 38 76,

Arkiv