HÖSTSTÄMMA (endast medlemmar)

1 maj, 2024

TID: Tisdag 28 november kl 8.30–9.30. Föreningen bjuder på kaffe & smörgås.
PLATS: Cinema, Torggatan 28
ANMÄLAN: Senast 24 november till info@enkopingcentrum.se
Önskar du som medlem ta upp ett ärende med koppling till verksamhetsplan, avgifter eller budget? Meddela det i så fall skriftligt 
senast 14 november till info@enkopingcentrum.se  
 
 
Välkommen!
 
Styrelsen i Enköping Centrumsamverkan

Dagordning för höststämman

  1. Val av ordförande och sekreterare för stämman. 
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
  3. Val av två justerare tillika rösträknare. 
  4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
  5. Godkännande av dagordning.
  6. Fråga om arvode till styrelse och revisorer för kommande verksamhetsår.
  7. Beslut om: a. Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår, b. Medlems- och serviceavgifter för kommande verksamhetsår, c. Budget för kommande verksamhetsår.
  8. Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt lag eller föreningens stadgar.

 

Datum: 2023-11-28
Tid: 8.30 – 9.30
Plats: Cinema
Kontaktperson: Sara Olsson
E-post: info@enkopingcentrum.se
Telefon: 070-928 79 46,

Arkiv