ÅRSMÖTE (endast medlemmar)

1 maj, 2024
TID: Tisdag 23 mars 2021 kl 8.00–9.00 

PLATS: Digitalt möte via Teams (länk skickas före mötet)

ANMÄLAN: Senast 21 mars till info@enkopingcentrum.se eller 070-517 38 76
Under årsmötet diskuterar vi även nedan frågor kopplat till medlemskapet:
 • Hur nöjd är du med ditt medlemskap?
 • Hur ser du på ditt eget engagemang i föreningen?
 • Behöver föreningen stötta dig som medlem ännu mer i rådande coronatider? Om så, hur?
Önskar du som medlem ta upp ett ärende under årsmötet? Meddela det i så fall skriftligt senast 9 mars till info@enkopingcentrum.se  
Vill du ge återkoppling på ditt medlemskap, men kan inte komma på årsmötet? Skicka ett mejl senast 21 mars till info@enkopingcentrum.se 
Välkommen!
Styrelsen i Enköping Centrumsamverkan

Dagordning för årsmötet (gamla ideella föreningen)

 1. Mötets öppnande.
 2. Fastställande av dagordning.
 3. Val av ordförande för mötet.
 4. Val av sekreterare för mötet.
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 6. Fastställande av röstlängd.
 7. Mötets behöriga utlysande. 
 8. Föredragning av verksamhetsberättelse och årsredovisning.
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning.
 10. Föredragning av revisionsberättelse.
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 12. Val av styrelseordförande. Behöver inte utses!
 13. Val av styrelseledamöter. Behöver inte utses!
 14. Val av valberedning. Behöver inte utses!
 15. Val av revisor och revisorssuppleant. Behöver inte utses!
 16. Frågor från styrelsen.
 17. Motioner från medlemmarna.
 18. Beslut om att upplösa föreningen.
 19. Beslut om hur föreningens behållna medel ska disponeras.
 20. Övriga frågor.
 21. Mötets avslutande.

 

Datum: 2021-03-23
Tid: 8.00 – 9.00
Plats: Digitalt möte
Kontaktperson: Anne Nilsson
E-post: info@enkopingcentrum.se
Telefon: 070-517 38 76,

Arkiv