Enköping centrum – sveriges närmaste shopping!

I Enköpings centrum kan du ta del av ett stort utbud av små, mysiga butiker, kaféer och restauranger med gångavstånd till allt!
CALENDAR
303
d273277ba6734b8ee28008568f378215
Tillbaka

ÅRSSTÄMMA (endast för medlemmar)

Medlem i Enköping Centrumsamverkan hälsas välkommen till årsstämma. Kom och gör din röst hörd!

Liknande aktiviteter

(Inga liknande inlägg)

 

Taggar

(Inga taggar)

 
TID: Onsdag 21 juni 2023 kl 19.00–20.00. Vi bjuder på kaffe/te och smörgås! 

PLATS: Cinema, Torggatan 28

ANMÄLAN: Senast 16 juni till info@enkopingcentrum.se 

Före själva årsstämman går vi en gemensam parkvandring under ledning av vår styrelsemedlem Elisabet Lind. Samling kl 18.15 utanför Cinema.

Önskar du som medlem ta upp ett ärende under årsstämman? Meddela det i så fall skriftligt senast 7 juni (två veckor före stämman) till info@enkopingcentrum.se 

Välkommen!

Styrelsen i Enköping Centrumsamverkan 


Dagordning för årsstämma

 1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av två justerare tillika rösträknare.
 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
 7. Beslut om: a. Fastställande av resultat- och balansräkning. b. Disposition av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 8. Fastställande av arvode till styrelse och revisorer.
 9. Val av styrelse och ordförande.
 10. Val av revisorer.
 11. Val av valberedning.
 12. Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt lag eller enligt föreningens stadgar.


ÅRSSTÄMMA

Datum: 2023-06-21
Tid: 18.15 - 20.00
Plats: Cinema

Kontaktperson

Kontaktperson: Sara Olsson
E-post: info@enkopingcentrum.se
Mobiltelefon: 070-928 79 46
 

Kommentarer


Inga kommentarer.

 
52